Tietosuojaseloste

  Rekisterinpitäjä

  Finlandia Group Oyj (”Finlandia”)

  Y-tunnus: 1629475-2

  Osoite: Eteläranta 20, 00130 Helsinki

  Puhelin: 020710 7700

  Sähköposti: info@finlandiagroup.fi

  Yhteyshenkilö

  IT-Johtaja, Antti Viinikka

  Sähköposti: antti.viinikka@finlandiagroup.fi

  Rekisterin nimi

  Asiakasrekisteri

  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietojen käsittely perustuu sijoituspalvelulainsääntöön, rahanpesun estämisestä annettuun lakiin sekä sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen eli asiakkaan Finlandialle antamaan rahoitusvälineen hankintaa koskevaan toimeksiantoon ja toimeksiannon toteuttamista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Finlandia käsittelee henkilötietoja asiakkaan liike- ja palvelutapahtumien varmistamiseksi, rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn edellyttämällä tavalla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen sekä sijoituspalveluntarjoajan selonottovelvollisuuden täyttämiseksi sekä asianmukaisuusarvioinnin tekemiseksi.

  Finlandia käyttää henkilötietoja edellä mainittujen käyttötarkoitusten lisäksi asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja asiakaspalvelun toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää Finlandian toiminnan analysointiin ja raportointiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin. Asiakkaan suostumuksen perustuen asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin.

  Henkilötietojen saaminen on edellytyksenä asiakassuhteen avaamiselle.

  Rekisterin tietosisältö

  Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa seuraavat asiakasta (ja/ tai mahdollista tosiasiallista edunsaajaa) koskevat tiedot:

  Yksilöintitiedot, kuten:

  – asiakkaan perus- ja yhteystiedot (nimi, osoite, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansallisuus, asuinmaa, verotusmaa)

  – henkilötunnus tai syntymäaika – y-tunnus ja kaupparekisterinumero, LEI-tunnus – arvo, ammatti, koulutus, asema yhteisössä

  Muut tiedot, kuten:

  – pankki- ja arvo-osuustilinumero

  – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin perustuvat tiedot ja tätä koskeva riskiluokittelu

  Asiakkuuden hoitamiseen ja asiakkaan sijoitustoimintaan liittyvät tiedot, kuten:

  – asiakastunnus

  – asiakkaan luokittelu

  – asiakkaan sijoituskokemusta ja- tietämystä koskevat tiedot asianmukaisuusarvion tekemiseksi

  – tiedot asiakkaan käyttämistä palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

  – asiakkuuden alkamisajankohta

  – asiakkaan tunnistamistapahtumia ja sijoituspalvelujen käyttöä koskevat tiedot

  Puhelutiedot:

  – Puhelut voidaan nauhoittaa, ja niitä säilytetään sähköisesti

  Rekisterin tietolähteet / säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sähköisillä ja/tai paperiversioisilla asiakastietolomakkeilla sekä sopimuksilla asiakassuhteen yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Finlandia voi myös kerätä asiakastietoja tarpeen mukaan julkisista rekistereistä kuten väestörekisterikeskukselta, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai muulta luotettavalta taholta. Finlandia voi kerätä asiakastietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

  Rekisteritietojen säilytysaika

  Asiakastietoja säilytetään sijoituspalvelulain sekä rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain mukaisesti asiakassuhteen keston ajan ja viisi (5) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

  Henkilötietojen luovututtaminen

  Tietoja luovutetaan viranomaisille lain niin edellyttäessä. Tietoja voidaan luovuttaa Finlandian kanssa samaan konserniin kuuluville Suomessa tai ulkomailla sijaitseville yhtiöille henkilötietolain ja sijoituspalvelulain sallimissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaansuostumusta, ellei Suomen ja Euroopan unionin ulkopuolisen tai Euroopan talousalueen ulkopuolisen valtion verotustietojen vaihtoa koskevat sopimukset muuta edellytä.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Finlandia noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja suojauksessa lakia sekä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Henkilötietoja käsittelevät vain Finlandian erikseen määrittelemät henkilöt, jotka tarvitsevat rekisteriin tallennettuja tietoja asiakas- tai palvelusuhteen hoitamiseksi tai sisäisen riskienhallinnan varmistamiseksi. Finlandia on ohjeistanut rekisterin käytön. Rekisterin käyttäjän tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden rekisteröintiä valvotaan huolellisesti.

  Manuaalinen aineisto:

  – tiedot säilytetään lukitussa säilytys- tai paloturvakaapissa Finlandian toimipisteessä, jonne pääsy on vain Finlandian henkilökunnalla.

  Sähköinen aineisto:

  – henkilötietojen käsittely vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on annettu vain erikseen määritetyille henkilöille. Näin voidaan seurata, kuka käsittelee tietoja ja miten tietoja käsitellään. Mikäli tietoa muutetaan, siitä jää sähköinen jälki ja tieto muuttamisen ajankohdasta ja muuttajasta. Sähköinen aineisto säilytetään kahdennettuna palomuureilla ja virustorjunnalla suojattuna.

  Asiakkaan oikeudet

  Tarkastusoikeus

  Asiakkailla on oikeus tarkastaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Jos asiakas haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on hänen toimitettava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoittamansa pyyntö rekisterinpitäjälle tai esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tietojen tarkastaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot asiakkaalle tai järjestää tilaisuuden tutustua tietoihin ilman aiheetonta viivytystä.

  Tiedon korjaaminen

  Jos rekisterissä oleva tieto on esimerkiksi vanhentunut, puutteellinen, virheellinen tai tarpeeton, on asiakkaalla oikeus pyytää häntä koskevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti mainittuun osoitteeseen. Finlandia korjaa oma-aloitteisesti ilman aiheetonta viivytystä havaitsemansa virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun asiakas odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

  Asiakkaan oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Siltä osin kuin asiakas on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään asiakkaan antaman suostumuksen nojalla, asiakkaalla on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, esimerkiksi jos asiakas katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

  Muut oikeudet

  Asiakkaalla on aina oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta Finlandian lakimääräisten velvollisuuksien täyttämiseksi tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn.

  Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

  Asiakkaalla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa asiakkaan henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

  Asiakkaan tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

  Oikeuksien käyttäminen

  Näitä oikeuksia voi käyttää laittamalla omakätisesti allekirjoitetun ja kirjallisen pyynnön yllä mainittuun osoitteeseen.

  Tietoa Evästeistä

  Evästeistä yleisesti

  Verkkopalvelumme käyttävät evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen (seurantaevästeet) ja palveluun sisältyvien toimintojen mahdollistamiseen (toiminnalliset evästeet). Eväste on tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi tietyn ajan, kun vierailet verkkosivustollamme. Voit poistaa evästeet käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että evästeitä ei tallenneta käytön aikana. Evästeiden poistaminen käytöstä tarkoittaa kuitenkin sitä, että et ehkä pysty käyttämään kaikkia verkkosivuston ominaisuuksia etkä saa parasta mahdollista käyttökokemusta. Joissakin tapauksissa se voi kokonaan estää sinua käyttämästä verkkosivustoa.

  Toiminnalliset ja välttämättömät evästeet

  Verkkopalvelun toiminnalliset toimialueet, jotka vaativat käyttäjän kirjautumisen, lomakkeen täytön tai muun todennuksen, vaativat evästeen toimiakseen. Toiminnallinen eväste tallentaa tarvittavat tiedot käyttäjästä. Eväste poistetaan määräaikaan mennessä tai käyttäjä esittää tietopoistopyynnön.

  Sivustolla käytetään seuraavien kolmansien osapuolten toiminnallisia evästeitä:

  • HubSpot

  Suorituskykyevästeet

  Näiden evästeiden avulla voimme laskea vierailuja ja liikenteen lähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Niiden avulla voimme tietää, mitkä sivut ovat suosituimpia ja vähiten suosittuja ja kuinka kävijät liikkuvat sivustolla. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot ovat koottuja ja siksi anonyymejä. Jos et salli näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet vieraillut sivustollamme, emmekä voi seurata sen toimintaa.

  Voit poistaa Google Analyticsin käytöstä lataamalla opt-out-selaimen lisäosan (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

  Suorituskykyevästeet käytössä: Google Analytics, Google Tag Manager

  Markkinointievästeet

  Mainoskumppanimme voivat asettaa nämä evästeet sivustomme kautta. Nämä yritykset voivat käyttää niitä luodakseen profiilin kiinnostuksen kohteistasi ja näyttääkseen sinulle asiaankuuluvia mainoksia muilla sivustoilla. Ne eivät tallenna suoraan henkilökohtaisia ​​tietoja, vaan perustuvat selaimesi ja internet-laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Jos et salli näitä evästeitä, näet vähemmän kohdistettua mainontaa.

  Käytössä olevat markkinointievästeet: Doubleclick (Google Ads), Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag, Adform-seuranta, Google Analytics

  Evästeiden muokkaaminen poistaminen

  Voit muokata antamiasi evästeasetuksiasi aina sivuston alaosasta löytyvästä "evästeasetukset"-painikkeesta.

  Voit estää tai poistaa evästeet meidän tai kolmannen osapuolen verkkosivustoilta muuttamalla selaimesi asetuksia. Monet selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, joten jos et halua sallia evästeitä, sinun on ehkä poistettava tai estettävä ne aktiivisesti. Jos et salli evästeiden käyttöä, voit silti käyttää verkkosivustoamme, mutta sen estäminen voi heikentää merkittävästi sivuston toimivuutta tai eri markkinointikanavissa mahdollisesti näkemäsi sisällön tarkkuutta.